Babytherapie

Ouder, – en kindtraumatherapie vanaf de geboorte.

Deze behandeling is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4-jarigen, maar kan ook ingezet worden voor de oudere kinderen en volwassenen bij wie een vermoeden is van een preverbaal trauma. Preverbaal betekent, voordat er woorden voor beschikbaar zijn. Voor mensen waarbij zowel ‘het verhaal ‘bekend is, als wanneer daar slechts beperkte aanwijzingen voor zijn. Kinderen kunnen allerlei traumatische gebeurtenissen en stressvolle gebeurtenissen meemaken tijdens de eerste duizend dagen en ook daarna. Het kan dan gaan om intrusieve medische handelingen, emotionele en fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik en andere vormen van mishandeling,

Maar ook ongevallen, traumatische geboorte, verlies van tweeling broer of zusje tijdens de zwangerschap, verwaarlozing, adoptie, uithuisplaatsing, stress tijdens de zwangerschap, huiselijk geweld, ziekenhuisopnames, afwezigheid van de hechtingsfiguur, conflicten ouders, beperkte mogelijkheden ouders, ongeluk, overlijden, bij zindelijkheidsproblemen enz.

Herinneringen aan deze gebeurtenissen zijn preverbaal en meestal niet op bewust niveau toegankelijk. Echter zijn deze nare gebeurtenissen wel in het lichaam opgeslagen. Deze gebeurtenissen kunnen getriggerd worden door een geluid, geur, gedrag enz. van iemand, of een omgeving, die doet denken aan de nare gebeurtenis etc.

Bij deze jonge kinderen is het dan ook moeilijk te zien in hoeverre er sprake is van traumatisering. Door hun beperkte cognitieve ontwikkeling is verbale communicatie over ingrijpende gebeurtenissen niet of beperkt mogelijk. Soms zie je na enige tijd gedragsveranderingen bij dagelijkse handelingen die eerder geen probleem vormden (verzet bij verschonen, bij tandenpoetsen e.d.). Dit gedrag kan echter ook gekoppeld zijn aan de ontwikkelingsfase. Het diagnostisch beeld wordt duidelijker wanneer gedragsveranderingen (verzet, verdriet maar ook submissie!) zich voordoen bij soortgelijke traumatische ervaringen zoals nieuwe medische behandelingen maar ook wanneer de emotionele en/of motorische ontwikkeling stagneert. De link naar de onverwerkte traumatische gebeurtenissen ligt dan voor de hand.           

Soms kan een ouder uit angst of schuldgevoel, maar ook door eigen traumatisering, niet goed meer als steunfiguur en opvoeder optreden. Door een klacht bestendigend interactiepatroon kunnen gedragsproblemen van het kind zelfs verergeren. De omgeving gaat denken aan ADHD of ASS. Sommige artsen, psychologen en politiefunctionarissen vertellen helaas de ouders nog vaak dat preverbaal trauma niet echt wordt opgeslagen. Uit de praktijk blijkt echter dat de ontwikkeling (inclusief de hechtingsrelatie) alleen maar meer ontregeld raakt als behandeling wordt uitgesteld.   

EMDR in combinatie met ouderbegeleiding, blijkt een goede methode om de pre verbale traumatische herinneringsbestanden te bewerken. Vaak zie je een tijdelijke regressie en vervolgens een razendsnel herstel van de emotionele, sociale en bijvoorbeeld ook de spel-ontwikkeling. Na de behandeling volgt een herstel, inhalen en voortgang van de ontwikkeling. De behandeling beïnvloedt meteen ook de hechting.                                                                               

Het aangepaste EMDR-protocol (met de Lovett story telling methodiek als uitgangspunt) vraagt een actieve inbreng van ouders/ hechtingsfiguren als co-therapeut. Er is dan ook specifieke aandacht om ervoor te zorgen dat ouders daartoe in staat zijn. Als ouder schrijf je een verhaal over de gebeurtenis die jouw kind heeft meegemaakt, bekeken vanuit de ogen van je kind. Ook wordt er samengewerkt met de behandelaar om je kind de gelegenheid te bieden om een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Na de verwerking helpt de behandelaar je, om opnieuw af te stemmen op de ontwikkelingsbehoefte van je kind.

Bij de (zeer jonge) kinderen is EMDR meestal een deel-methodiek binnen een ouderkindpsychotherapie: naast de traumaverwerking leren de ouders de tijdelijke regressie te begrijpen en de hechting te bevorderen. In een aantal gevallen blijkt een EMDR-behandeling voor henzelf geïndiceerd.

Bij oudere kinderen en volwassenen kan trauma uit de pre verbale fase (mede)ten grondslag liggen aan de klachten waarmee ze zich op latere leeftijd melden. Traumabehandeling op recente ervaringen stagneert dan. Op basis van een (deels fictief) verhaal is ook hierbij behandeling goed mogelijk.             (Bron: Arianne Struik)

Voor meer info lees dit artikel van drs. M.Went, bij wie Andersopvoeden deze training heeeft gevolgd: https://www.vakbladvroeg.nl/traumabehandeling-bij-babys-verdient-expliciete-aandacht/

Ook de methode van Thomas Harms: eerste hulp bij huilbaby’s kan door Andersopvoeden worden ingezet.