AVG

Privacyverklaring Praktijk Andersopvoeden

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Andersopvoeden geleverde diensten.
Andersopvoeden, gevestigd te Rotsterhaule is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die Andersopvoeden verwerkt
Andersopvoeden verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Andersopvoeden van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Andersopvoeden in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres
• BSN
Verwerkt Andersopvoeden ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Andersopvoeden verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens
Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Andersopvoeden, dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
• Diensten bij u af te leveren.
• Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mjn belastingaangifte.
• Facturatie.
Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Andersopvoeden gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Andersopvoeden zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.
Hoe lang Andersopvoeden uw gegevens bewaart:
Andersopvoeden zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Andersopvoeden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In uw geval 20 jaar.
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Andersopvoeden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@andersopvoeden.nl.
Beveiliging
Andersopvoeden hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Andersopvoeden heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Andersopvoeden toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Andersopvoeden gebruik maakt van de diensten van derden, zal Andersopvoeden in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Andersopvoeden u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@andersopvoeden.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@andersopvoeden.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 25-05-2018